Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BUREAU BLAAUW B.V.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Bureau Blaauw B.V.: de rechtspersoon die handelt onder de naam Bureau Blaauw.

b. Opdrachtgever: de natuurlijke en/of de rechtspersoon die met Bureau Blaauw een schriftelijke overeenkomst aangaat m.b.t werving en selectie en/of interim opdracht.

Artikel 2 Algemene bepalingen
2.1 De overeenkomst tussen Bureau Blaauw en een opdrachtgever komt tot stand na ontvangst van een door de opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging.

2.2 Het tarief voor werving en selectie of executive search opdrachten wordt vooraf per opdracht overeengekomen tussen Bureau Blaauw en de opdrachtgever. Dit tarief is gebaseerd op het bruto fulltime jaarinkomen zoals dat in het eerste jaar voor de in dienst getreden kandidaat of kandidaten door de opdrachtgever zal worden betaald. Hieronder vallen in ieder geval: het bruto jaarsalaris, de vakantietoeslag en vaste maanduitkeringen. Flexibele bonussen, gratificaties en winstdelingen worden niet meegerekend. In sommige gevallen wordt een zogenaamde “fixed fee” overeengekomen geldend voor de geplaatste kandidaat of kandidaten per opdracht.

2.3 Interimtarieven worden per opdracht door Bureau Blaauw bij de presentatie van geschikte interim kandidaten aan de opdrachtgever, gepresenteerd.

2.4 Indien andere voorwaarden dan de onderhavige door de opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, gelden die voorwaarden slechts indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, waarbij de algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand worden gewezen (artikel 6: 225 lid 3 BW), tenzij de voorwaarden van de opdrachtgever door Bureau Blaauw schriftelijk en uitdrukkelijk zijn geaccepteerd.

Artikel 3 Verlenging en (tussentijdse) beëindiging van de werving & selectie en/of interim opdracht
3.1 In het geval de opdrachtgever haar verplichtingen uit de opdrachtovereenkomst met Bureau Blaauw niet nakomt, alsmede in het geval van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van (het bedrijf van) de opdrachtgever, heeft Bureau Blaauw het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst met de opdrachtgever per direct te beëindigen zonder dat de opdrachtgever daarbij aanspraak heeft op schadevergoeding en/of restitutie van enig aan Bureau Blaauw gedane betaling en/of kwijtschelding van enige vordering van Bureau Blaauw.

3.2 Alle kosten die Bureau Blaauw zal maken in verband met beëindiging van de opdracht op grond van één van de redenen, zoals genoemd in artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.3 Samen met de opdrachtgever stelt Bureau Blaauw de inhoud van de opdracht vast dmv een functieprofiel en een wervingsprofiel. Wijziging van het functie- en wervingsprofiel door de opdrachtgever wordt beschouwd als het aangaan van een nieuwe opdracht waarbij nieuwe voorwaarden, waaronder leveringstermijn en tariefafspraken worden gemaakt.

3.4 Indien de opdrachtgever prijs stelt op verlenging van de met Bureau Blaauw gesloten opdracht/interim overeenkomst, dan kan in overleg besloten worden tot voortzetting van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

INTERIM OPDRACHTEN
3.5 De interim overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.

3.6 Indien opdrachtgever of een aan opdrachtgever gelieerde onderneming binnen 18 maanden na
beëindiging van een interim opdracht opnieuw een interim opdracht, aan wil gaan met een interim-manager wordt deze interim-manager geacht opnieuw via Bureau Blaauw aangesteld te worden waarvoor een, bij de nieuwe opdracht passend, tarief zal worden vastgesteld door Bureau Blaauw.
Dit geldt eveneens voor een, door Bureau Blaauw geïntroduceerde interimmer die eerder is afgewezen door opdrachtgever of een interimmer die na eerdere introductie door Bureau Blaauw de opdracht zelf heeft afgewezen
Voor het in vaste dienst treden van een, door Bureau Blaauw binnen 18 maanden voorafgaand aan een, (I) (eerder) bij opdrachtgever bemiddelde interimmer of (II) na een afwijzing door opdrachtgever van een door Bureau Blaauw geïntroduceerde interimmer of (III) na een afwijzen van de opdracht door een eerder geïntroduceerde interimmer van Bureau Blaauw bij opdrachtgever gelden de volgende werving & selectievergoedingen:

  • Zonder eerdere uitgevoerde opdracht (II een III) of (I) een opdrachtduur van 1-3 maanden 23% van het bruto jaarsalaris incl. 8% vakantiegeld en vaste bruto emolumenten, gebaseerd op een fulltime dienstverband van de kandidaat.
  • Na (I) een opdrachtduur van 4-6 maanden 20% van het bruto jaarsalaris (incl. 8% vakantiegeld en vaste bruto emolumenten, gebaseerd op een fulltime dienstverband van de kandidaat.
  • Na (I) een opdrachtduur van 7 -12 maanden 15% van het bruto jaarsalaris (incl. 8% vakantiegeld en vaste bruto emolumenten, gebaseerd op een fulltime dienstverband van de kandidaat.
  • Na (I) een opdrachtduur van 13 -18 maanden 10% van het bruto jaarsalaris (incl. 8% vakantiegeld en vaste bruto emolumenten, gebaseerd op een fulltime dienstverband van de kandidaat.

De opdrachtgever die de in dit artikel vermelde verplichtingen niet nakomt, is Bureau Blaauw een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.500,00 per overtreding, vermeerderd met € 450,00 per dag, of gedeelte van een dag dat de niet-nakoming voortduurt.

Artikel 4 Betaling en kosten voor opdrachten (interim en werving en selectie) uitgevoerd door Bureau Blaauw
4.1 Betaling van de declaraties van Bureau Blaauw dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan 1% per maand verschuldigd.

4.2 Indien Bureau Blaauw invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten, volledig ten laste van de opdrachtgever met een minimum van 10% van het openstaande saldo.

4.3 Door derden aan Bureau Blaauw in rekening gebrachte kosten, die uit het verrichten van de werving,- en selectieopdracht voortvloeien, zoals de kosten voor persoonlijkheidsonderzoek, assessments, advertenties en vergoedingen aan de kandidaat, zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.4 Bij tussentijds intrekken van de opdracht zullen de verschuldigde termijnen volgens de ondertekende samenwerkingsovereenkomst aangevuld met de eventueel noodzakelijke extra kosten die gemaakt zijn, doorberekend aan en/of voldaan worden door de opdrachtgever.

Artikel 5 Rechtstreekse arbeidsverhouding werving en selectiekandidaten
5.1 Indien de opdrachtgever binnen 18 maanden nadat een kandidaat door Bureau Blaauw aan de opdrachtgever is voorgesteld als kandidaat in een werving en selectieprocedure en deze kandidaat door diezelfde opdrachtgever niet in dienst is genomen toch rechtstreeks of via een derde(n) een arbeidsverhouding met de eerder niet in dienst genomen kandidaat aangaat of als de kandidaat op andere wijze werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht dan is die opdrachtgever aan Bureau Blaauw een vergoeding voor aanstelling van deze kandidaat verschuldigd van 23% van het bruto jaarsalaris incl. 8% vakantiegeld en vaste bruto emolumenten, gebaseerd op een fulltime dienstverband van de kandidaat.

Indien uit één shortlistpresentatie een tweede kandidaat geselecteerd en aangesteld wordt door de opdrachtgever, aansluitend op de procedure of binnen 18 maanden na afronding, dan zal 70% van het voor de betreffende opdracht overeengekomen werving en selectiepercentage worden berekend voor de aanstelling van de tweede kandidaat.

Deze sommen zijn onmiddellijk en ineens opeisbaar binnen 30 dagen nadat Bureau Blaauw daarvoor
haar factuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden.

Artikel 6 Garantieregeling
6.1 Indien een geplaatste kandidaat, binnen 6 maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst, niet blijkt te voldoen, omdat de kandidaat aantoonbaar niet beantwoordt aan het bij de opdracht overeengekomen functieprofiel en hierdoor de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, zal Bureau Blaauw, voor haar rekening de werving,- en selectieprocedure opnieuw uitvoeren, voor de maximale duur van 3 maanden.

6.2 Lid 1 geldt behoudens de volgende situaties, zonder limitatief te willen zijn, zulks ter beoordeling van Bureau Blaauw: indien zich afwijkingen voordoen van het bij de aanstelling overeengekomen functieprofiel van de te selecteren kandidaat; verandering van de vestigingsplaats van de opdrachtgever; reorganisatie ofpersoneelsinkrimping bij de opdrachtgever; andere wijzigingen aan de zijde van de opdrachtgever of kandidaat/werknemer die vooraf niet bij Bureau Blaauw bekend waren of anders zijn; omstandigheden die anders in redelijkheid voor rekening en risico van de opdrachtgever dienen te komen, althans niet voor rekening en risico van Bureau Blaauw, zoals zwangerschap, verhuizing van de kandidaat, enz.

Artikel 7 Geheimhouding
7.1 Zowel Bureau Blaauw als opdrachtgever zijn gehouden tot geheimhouding van alle gegevens aangaande de opdrachten die als vertrouwelijk zijn aan te merken.

7.2 Bureau Blaauw zal alle vertrouwelijke informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden geheimhouden. Bureau Blaauw zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van opdrachtgever.

7.3 Opdrachtgever zal de privacy en belangen van kandidaten waarborgen.

7.4 Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Blaauw geen rapportages of informatie over kandidaten aan derden ter beschikking stellen.

7.5 Bureau Blaauw is gerechtigd aan opdrachtgever als relatie te refereren en de naam van opdrachtgever op te nemen in een lijst van relaties, die op de website, dan wel via andere uitingen naar derden worden gepubliceerd, tenzij opdrachtgever schriftelijk aangeeft hiertegen bezwaar te hebben.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Bureau Blaauw zal telkens, naar beste weten en kunnen, haar opdracht voor de opdrachtgever uitvoeren. De verplichtingen van Bureau Blaauw beperken zich derhalve tot een inspanningsverplichting. Tussen partijen is duidelijk afgesproken dat er van de zijde van Bureau Blaauw geen sprake is van een resultaatsverplichting.

8.2 Behalve indien voor zover in deze algemene voorwaarden is bepaald, zijn Bureau Blaauw en/of haar personeelsleden niet aansprakelijk voor enig verlies/schade uit hoofde van, door of in verband met de overeenkomst ontstaan, ongeacht of dit verlies of deze schade door de opdrachtgever of door derden is geleden.

8.3 Overschrijding van een tussen Bureau Blaauw en de opdrachtgever afgesproken termijn waarbinnen
de dienstverlening dient plaats te vinden, door welke oorzaak dan ook, geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of op niet nakoming van enige verplichting jegens Bureau Blaauw.

8.4 Bureau Blaauw is nimmer aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever of bij een derde ten gevolge van de onjuistheid dan wel onduidelijkheid van een referentie en/of curriculum vitae van een door Bureau Blaauw naar voren gebrachte kandidaat en/of medewerker.

8.5 Bureau Blaauw is nimmer aansprakelijk voor de keuze van de opdrachtgever voor een door Bureau Blaauw voorgestelde kandidaat.

Artikel 9 Schade
9.1 Ten aanzien van schade geleden door de opdrachtgever, aanvaardt Bureau Blaauw slechts aansprakelijkheid voor opzet en grove schuld van leidinggevend personeel van Bureau Blaauw.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart Bureau Blaauw en/of haar personeelsleden van alle aanspraken van derden die ertoe leiden c.q. zouden kunnen leiden dat de aansprakelijkheid van Bureau Blaauw en/of haar personeelsleden de in deze algemene contractvoorwaarden of in de toepasselijke bijzondere voorwaarden gestelde grenzen overschrijdt.

9.3 De aansprakelijkheid van Bureau Blaauw is uit welken hoofde dan ook, per opdracht, dan wel per gebeurtenis beperkt tot de tussen partijen overeengekomen contractsom.

Artikel 10 Toepasselijk recht en forumkeuze
10.1 Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Bureau Blaauw en haar opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die tussen Bureau Blaauw en de opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen hen bestaande overeenkomst zullen in eerste aanleg aan de arrondissementsrechtbank te Amsterdam worden voorgelegd.

Gesprek over je loopbaan?

Ook als er geen concrete vacature beschikbaar is leren we je graag kennen. We denken vanuit onze kennis van de hr-markt mee over de mogelijkheden voor jouw carrière. Maak een afspraak via onderstaande link.