• Vacatures Talent Acquisition Manager bij Van Lanschot Kempen

Talent Acquisition Manager bij Van Lanschot Kempen

Organisatie
Van Lanschot Bankiers NV Lanschot

Plaats
Amsterdam

Website
www.vanlanschotkempen.com

Van Lanschot Kempen is het oudste onafhankelijke financiële instituut van Nederland en ambieert een leidende positie als wealth manager in de Benelux. De organisatie is dynamisch: continu in verandering en met een duidelijke focus op data en digitalisering met als doel de klant hoogwaardige dienstverlening te leveren. De mensen zijn leidend voor de business en het hart van de strategie. Als Talent Acquisition Manager krijg jij de mogelijkheid om hieraan een belangrijke bijdrage te leveren in deze internationale en innovatieve werkomgeving!

Van Lanschot Kempen is the oldest independent financial institution in the Netherlands and aspires to a leading position as wealth manager in the Benelux. The organization is dynamic: constantly changing, with a clear focus on data and digitalization and the aim of providing high-quality service to the customer. The people are leading the business and the heart of the strategy. As Talent Acquisition Manager, you will have the opportunity to make a significant contribution to these people! 

Het aanbod:

 • Salaris maximaal € 125.000,= bruto per jaar all-in (flexbudget) bij 40 uur per week.
 • Mobiliteitsbudget (naar eigen inzicht te besteden).
 • Een contract voor onbepaalde tijd.
 • Arbeidsduur: 32-40 uur (in overleg).
 • Hybride werken: deels in het prachtige kantoor van Van Lanschot Kempen aan de Zuidas, deel thuis.
 • Onbeperkt verlof.
 • Goede pensioenregeling.
 • Volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en verdere doorgroei binnen de organisatie.

The offer:
 • Salary maximum € 125.000,= gross per year all-in (flexbudget) at 40 hours per week.
 • Mobility budget (to be spent at own discretion).
 • A permanent contract.
 • Working hours: 32-40 (by mutual agreement).
 • Hybrid working: in the beautiful office of Van Lanschot Kempen at the Zuidas or at your home office.
 • Unlimited leave.
 • Good pension scheme.
 • Plenty of opportunities for personal development and further growth within the organization.

Jouw profiel:

 • HBO/WO opleidingsniveau.
 • Minimaal 8 jaar ervaring in Talent Acquisition, waaronder meerdere jaren in een leidinggevende rol.
 • Gedegen kennis van en ervaring met sourcing, werving, selectie, (campus) recruitment en employer branding in een complexe bedrijfsomgeving met veel hoogopgeleide professionals van diverse nationaliteiten.
 • Ervaring met talent acquisition vraagstukken van strategische aard waarbij je innovaties hebt doorgevoerd.
 • Goede kennis van de bedrijfsvoering, managementinformatie, relevante ken- en stuurgetallen, talent acquisition processen. Je weet hoe je met jouw team van deze kennis optimaal gebruik kunt maken.
 • Je hebt een creatieve en daadkrachtige persoonlijkheid. Je bedenkt, ontwikkelt en implementeert innovatieve ideeën.
 • Je hebt goede kennis van en gevoel voor de business, stakeholdermanagement is voor jou een logisch onderdeel van jouw functie.
 • Je hebt de persoonlijkheid om een podium binnen de organisatie te krijgen en vanuit je natuurlijke charisma gezien te worden als dé deskundige manager op het gebied van talent acquisition.
 • Je hebt ervaring in het opbouwen van recruitment capabilities: zowel ten aanzien van je team als binnen de organisatie. 

Your profile:
 • HBO/WO education level.
 • Minimum of 8 years' experience in Talent Acquisition, including several years in a management role.
 • Thorough knowledge of and experience with sourcing, recruitment, selection, (campus) recruitment and employer branding in a complex business environment with many highly educated professionals of various nationalities.
 • Experience with talent acquisition issues of a strategic nature in which you have implemented innovational tactics.
 • Good knowledge of business operations, management information, relevant key performance indicators and talent acquisition processes. You know how to make optimal use of this knowledge within your team.
 • A creative and energetic personality. You think up, develop and implement innovative ideas.
 • A good knowledge of and feeling for the business, stakeholder management is for you a logical part of your job.
 • The personality to get a stage within the organization and from your natural charisma be seen as the expert manager in the field of talent acquisition.
 • Experience in building recruitment capabilities: both with regard to your team and within the organization.

De functie:

Je bent lid van het MT HR van Van Lanschot Kempen en levert een bijdrage aan het vertalen van de strategie van Van Lanschot Kempen naar de HR strategie. Daarbij draag je samen met jouw afdeling zorg voor de verdere doorvertaling van die HR strategie naar een strategische (internationaal) recruitment- en arbeidscommunicatiebeleid. Je bouwt aan de zichtbaarheid van Van Lanschot Kempen als aantrekkelijke werkgever en werk je aan een optimale candidate journey voor de aan te trekken talenten. Het team waaraan je leiding geeft bestaat uit vier Talent Acquisition consultants. Zelf werk je ook actief mee aan het invullen van de vacatures op managementniveau. Tot slot werk je je nauw samen met de business voor het ontwikkelen, adviseren en coördineren van wervingstrajecten en signaleer je trends op de markt, maakt een vertaalslag voor Van Lanschot Kempen en komt met voorstellen. 

The position:
You are a member of the HR MT of Van Lanschot Kempen and contribute to the translation of the Van Lanschot Kempen strategy to the HR strategy. Together with your department, you ensure that the HR strategy is translated into a strategic (international) recruitment and labour communication policy. You build on the visibility of Van Lanschot Kempen as an attractive employer and you work on an optimal candidate journey for the talents to be recruited. The team you will lead consists of four Talent Acquisition consultants. You will also actively participate in filling the vacancies at management level. Finally, you work closely with the business to develop, advise and coordinate recruitment processes and you identify trends in the market, translate them for Van Lanschot Kempen and come up with proposals.

Over:

Van Lanschot Kempen bestaat sinds 1737 en is het oudste financiële instituut van Nederland. Met labels als Van Lanschot (Private Banking), Evi (online beleggen) en Kempen (Merchant Bank & Asset Management) vertaalt Van Lanschot Kempen haar lange historie naar de wereld van nu.
Bij Van Lanschot Kempen is een internationale organisatie en er werken circa 1.700 medewerkers, verdeeld over genoemde drie labels en de holding.
Voor meer informatie: Welkom op de corporate website van Van Lanschot Kempen

About:
Van Lanschot Kempen was founded in 1737 and is the oldest financial institution in the Netherlands. With labels such as Van Lanschot (Private Banking), Evi (online investing) and Kempen (Merchant Bank & Asset Management), Van Lanschot Kempen translates its long history into today's world.
Van Lanschot Kempen is an international organization and employs approximately 1,700 people across these three labels and the holding company.
For more information: Welcome to the corporate website of Van Lanschot Kempen

Interesse voor de vacature?

De voorselectie wordt gedaan door consultants van Bureau Blaauw.
Na introductie bij Van Lanschot Kempen volgt een aantal gesprekken met toekomstige HR collega’s, de business en de HR director.
Belangstelling voor deze functie kun je kenbaar maken door vóór 25 oktober 2021 te solliciteren met een motivatiebrief en een CV.
Consultants voor deze vacature zijn Janneke van der Stam en Ingrid Brons. 

Interested in the job opening? 
The pre-selection is done by consultants of Bureau Blaauw.
After introduction at Van Lanschot Kempen a number of interviews with future HR colleagues, the business and the HR director will follow.
You can express your interest in this position by applying before October 25, 2021 with a cover letter and CV.
Consultants for this vacancy are Janneke van der Stam and Ingrid Brons.